การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ในภาวะที่ไม่มีแก๊สออกซิเจนหรือมีแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอจะทำให้ NADH และ FADH2 ไม่สามารถถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆที่ฝังตัวอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียได้ เนื่องจากขาดออกซิเจนซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนในขั้นตอนสุดท้ายจึงไม่สามารถสร้าง ATP ได้ และมีการสะสม NADH และ FADH2 มากขึ้นทำให้ขาดแคลน NAD+ และ FAD มีผลให้ปฏิกิริยาในไกลโคลิซิสวัฏจักรเครบส์ และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนดำเนินต่อไปไม่ได้ และยังทำให้เซลล์ขาด ATP เซลล์จึงมีกระบวนการผันกลับให้NADH กลายเป็น NAD+ เพื่อให้กระบวนการไกลโคลิซิสไม่หยุดชะงัก และสามารถสร้าง ATP ต่อไปได้ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการหมัก (fermentation)          แอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในสภาวะที่ไม่มีแก๊สออกซิเจนจะเกิดกระบวนการไกลโคลิซิสในเซลล์ของยีวต์หากมีกลูโคสเป็นสารตั้งต้นจะทำให้ได้กรดไพรูวิก 2 โมเลกุลได้ ATP 2 โมเลกุลและ NADH อีก 2 โมเลกุล จากนั้นกรดไพรูวิกจะปล่อยคาร์บอนออกมาในรูป CO2 และเปลี่ยนเป็นแอซิตัลดีไฮด์แล้วมาเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจาก NADH กลายเป็นเอทิลแอลกอฮอล์และมีการผันกลับของ NADH เป็น  NAD+ ซึ่งสามารถกลับไปรับอิเล็กตรอนในกระบวนการไกลโคลิซิสได้ใหม่ กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า กระบวนการหมัก

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็นการแบ่งช่วงเวลาโดยกำหนดให้เชื่องโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้ แบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ตามลักษณะหลักฐานออกเป็น ๒ สมัย 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ สมัยที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ยุคนั้นจึงต้องศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งสภาพแวดล้อมเช่น ถ้ำ เพิงผาที่อยู่อาศัย และร่องรอยต่างๆ ที่มนุษย์ยุคนั้นทิ้งไว้ เช่น ภาพเขียนตามผนังถ้ำและเพิงผาโครงกระดูก เมล็ดพืช และซากสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ๑. ยุคหิน คือ ยุคที่มนุษย์รู้จักนำหินมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของเครื่องมือหินออกได้อีก ๓ ยุค ได้แก่· ยุคหินเก่า· ยุคหินกลาง· ยุคหินใหม่๒. ยุคโลหะ คือ ยุคที่มนุษย์รู้จักนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ยุค ได้แก่· ยุคสำริด· ยุคหินเหล็ก 2. สมัยประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ คือ สมัยที่มีการใช้ลายลักษณ์อักษรในการสื่อสาร ปัจจุบันการแบ่งช่วงสมัยประวัติศาสตร์ไทย มีหลายแนวคิดแบ่งตามการแบ่งช่วงสมัยประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ พ.ศ. ๘๐๐ ดังนั้นการแบ่งช่วงสมัยประวัติศาสตร์ไทยจึงถือว่าตั้งแต่ประมาณพ.ศ. ๘๐๐

การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

1.พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นการนับเวลาทางศักราชในกลุ่มผู้นับถือพระพุทธศาสนา เริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ให้นับเป็นพุทธศักราชที่1 ทั้งนี้ประเทศไทยจะนิยมใช้การนับเวลาแบบนี้ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนมาเป็นที่แพร่หลายและระบุใช้กันอย่างเป็นทางการในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) ในปีพุทธศักราช 2455  2. มหาศักราช(ม.ศ.) การนับศักราชนี้จะพบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย และอยุธยาตอนต้นโดยคิดขึ้นจากกษัตริย์ของอินเดีย (พระเจ้ากนิษกะ) ซึ่งพ่อค้าอินเดียและพวกพราหมณ์นำเข้ามาเผยแพร่ในเวลาติดต่อการค้ากับไทยในสมัยโบราณ จะมีปรากฎในศิลาจาลึกเพื่อบันทึกเรื่องราวเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าปีมหาศักราชที่1 จะตรงกับปีพุทธศักราช 6213จุลศักราช ( จ.ศ.)     จัดตั้งขึ้นโดยสังฆราชมนุโสรหัน แห่งอาณาจักรพุกาม เมื่อปีพุทธศักราช  1181โดยไทยรับเอาวิธีการนับเวลานี้มาใช้ในสมัยอยุธยา เพื่อการคำนวณทาง โหราศาสตร์ ใช้บอกเวลาในจารึก ตำนาน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุต่างๆจนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5 ) จึงเลิกใช้  3.จุลศักราช ( จ.ศ.)จัดตั้งขึ้นโดยสังฆราชมนุโสรหัน แห่งอาณาจักรพุกาม เมื่อปีพุทธศักราช 1181โดยไทยรับเอาวิธีการนับเวลานี้มาใช้ในสมัยอยุธยาเพื่อการคำนวณทาง โหราศาสตร์ ใช้บอกเวลาในจารึก ตานาน พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ ต่างๆ จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5 ) จึงเลิกใช้  4.รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ) การนับเวลาแบบนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5)ทรงตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2432 โดยกำหนดให้กำหนดให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทะยอดฟ้าจฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2325 เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1 และให้เริ่มใช้ศักราชนี้ในทางราชการตั้งแต่วันที่1 เมษายน ร.ศ.108 (พ.ศ.2432) เป็นต้นมา 

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ’ รัชกาล ที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต[ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2505 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่

บัตรกดเงินสดและการคิดดอกเบี้ย

บัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง ที่ทางสถาบันการเงินออกให้ในรูปแบบบัตรคล้ายๆบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกับบัตรเครดิต อัตราและการคำนวณดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้น จะแตกต่างจากบัตรเครดิต คือ จะเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริงหรือเรียกง่าย ๆ ก็คือคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนั่นเอง บัตรกดเงินสดสามารถใช้เป็นวงเงินสดหมุนเวียนได้ตลอด เมื่อชำระยอดเงินคืนเข้าไปในบัญชีบัตรกดเงินสดก็จะได้วงเงินคืนกลับมาใช้ได้อีก สมมติว่า กดเงินออกมา 30,000 บาท วันที่ 1 กันยายน 2561 แล้วชำระเงินคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 แสดงว่า กดเงินออกมาใช้ทั้งหมด 31 วัน คิดดอกเบี้ยดังนี้ จำนวนดอกเบี้ย=จำนวนเงินที่ใช้ไปx อัตราดอกเบี้ยxจำนวนวันที่ใช้ไป/365 = 30,000 x 28% x 31/365 = 713.42 ดังนั้น เงินต้น30,000 บาท ดอกเบี้ย 713.42 บาท รวมที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมด 30,713.42 บาท อาจจะชำระแค่ขั้นต่ำหรือจ่ายทั้งจำนวนก็ได้ ตามที่แต่ละคนสะดวก

ประวัติ วิโอเลต วอเทียร์

ชื่อจริง     วิโอเลต วอเทียร์ ชื่อเล่น    วี เกิด         10 ตุลาคม พ.ศ. 2536 (25 ปี) ที่เกิด       เมืองโยะโกะฮะมะ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น แนวเพลง                ป๊อบ อาชีพ      นักร้อง นักแสดง เครื่องดนตรี           กีต้าร์ ช่วงปี      2556–ปัจจุบัน ค่ายเพลง                  อิสระ ผลงานการแสดง ภาพยนตร์            2557       ฝากไว้..ในกายเธอ  รับบท   มิ้น           2558       ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ            รับบทเจ๋  2559       พรจากฟ้า              รับบท แป้ง             ตอน “ยามเย็น” 2560       Die Tomorrow  รับบท      เล็ก         ละครโทรทัศน์ 2559       O-Negative รัก-ออกแบบไม่ได้    รับบท         

ประวัติ นิ้ง โศภิดา

ชื่อ : โศภิดา กาญจนรินทร์ ชื่อเล่น : นิ้ง อายุ :  23 ปี สัดส่วน : 31.5-25-34.5 หนัก 51.8 สูง 169 การศึกษา :  จบปริญญาตรีคณะ Business administration สาขา Finance จาก University of Nevada, Las Vegas เกียรตินิยมอันดับ 2 ดีกรี : รับเหรียญทอง รางวัลนักเรียนดีเด่น จากอดีตประธานาธิบดีบารัก โอบามา สมัยเรียนมัธยม ปัจจุบัน : ดำรงตำแหน่งผู้จัดการวานิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย การประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018    เข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2561 โดยได้หมายเลขประจำตัว คือ หมายเลข 20 และได้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2561

ประวัติ นิโคลีน พิชาภา

ชื่อจริง: พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ (ชื่อเดิม พิชาภา บุญชู) ชื่อเล่น: นิโคล, นิโคลีน วันเกิด: 22 กันยายน พ.ศ. 2541 เชื้อชาติ: ไทย-จีน-อเมริกัน การศึกษา: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ภาคอินเตอร์) การประกวดนางงาม มิสไทยนิวเยียร์ยูเอสเอ 2014 คว้าตำแหน่ง มิสไทยนิวเยียร์ยูเอสเอ 2014 พร้อมด้วยรางวัล ชุดกีฬายอดเยี่ยม, ชุดไทยยอดเยี่ยม มิสทีนเอเชียยูเอสเอ 2015 คว้าตำแหน่ง มิสทีนเอเชียยูเอสเอ 2015 พร้อมด้วยรางวัล บุคลิกภาพยอดเยี่ยม, ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายได้ พร้อมด้วยรางวัล People’s Choice Award มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 นิโคลีน พิชาภา คว้าตำแหน่ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 พร้อมรางวัลพิเศษ

ประวัติ เจมส์ มาร์

ชื่อเกิด    เจมส์ อัศรัสกร ชื่อเล่น    เจมส์ เกิด         3 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (25 ปี) ประเทศไทย อาชีพ      นักแสดง, นายแบบ ปีที่แสดง 2555–ปัจจุบัน ผลงานเด่น             ปี             เรื่อง        บทบาท 2556       คุณชายธราธร       รับบท  เรืออากาศโท หม่อมราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ (พีร์) 2558       ข้าบดินทร์              รับบท   หลวงสุรบดินทร์ (เหม) 2559       เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ   รับบท   นายแพทย์ ศตวรรษ วินวิวัฒน์ (วรรษ) รองเท้าข้างสุดท้าย (ละครสั้น) คนสำคัญ (ละครสั้น) 2560       อาคม      รับบท   ทรงกลด พินิจเมตตาสกุล (กลด) / คิม สายธารหัวใจ         รับบท

ประวัติ ชเวจินฮยอก (Choi Jin Hyuk)

ชื่อ: ชเวจินฮยอก / Choi Jin Hyuk / 최진혁 / Choe Jin-hyeokReal name: Kim Tae-hoอาชีพในวงการ: นักแสดงวัน/เดือน/ปีเกิด: 9 กุมภาพันธ์ 1985สถานที่เกิด: Mokpo, South Jeolla Province, South Koreaความสูง:  186 cmน้ำหนัก: 80 kgราศี: Aquariusกรุ๊ปเลือด: ครอบครัว:ต้นสังกัด: Red Brick Houseการศึกษา: Daejin University – Theater and Film (dropped out)ความสามารถพิเศษ:เดบิว :website :Twitter: ผลงานทางโทรทัศน์The Last Empress  (SBS, 2018)Devilish Joy (Dramax, 2018)Tunnel (OCN, 2017)Pride and Prejudice (MBC, 2014)Fated to Love You (MBC, 2014)Grandpas Over Flowers Investigation Team (tvN, 2014)Emergency